MSUES

Obróbka video

(w projekcie POWER kariery 1)

Oznaczenie projektów unijnych znak Funduszy Europejskich, flaga Polski oraz flaga UE

Zaproszenie do składania ofert

Kraków, 8.07.2019

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „POWER kariery 1” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, wniosek o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.01-12-0013/19 realizowanego przez Szkołę Górską - Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego, zapraszamy do składania ofert związanych z realizacją usługi obróbki video.

Uczestnicy projektu: osoby młode w wieku 15-29 lat, zamieszkujące, uczą się lub pracujące na terenie powiatów woj. małopolskiego: chrzanowskiego, krakowskiego, miasta Kraków, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego, w tym:

Szczegóły zaproszenia

Okres realizacji projektu: 17.06.2019 – 16.06.2021

Miejsce realizacji poradnictwa: ww. powiaty woj. małopolskiego.

Termin składania ofert do 23.07.2019 r., do godz. 15:00.

Niniejsza procedura dotyczy rozeznania rynku w powyższym zakresie.

Miejsce składania: osobiście, kurierem, pocztą – adres: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna, w godz. 9:00 – 17:00 lub na adres e-mail: szkola@szkolagorska.eu

O dostarczenie dokumentów potwierdzających dysponowanie wymaganym sprzętem i doświadczeniem w realizacji danej usługi zostanie poproszony Wykonawca, który zostanie wybrany do jej realizacji.

Na etapie składania oferty prosimy o przesłanie wypełnionych załączników wskazanych poniżej.

W poniższych załącznikach znajdą Państwo informacje oraz wzory dokumentów na których składać należy ofertę.

Załączniki