MSUES

Regulamin

rekrutacji i uczestnictwa w projektach
„POWER kariery 1” i „POWER kariery 2”

W ramach Osi Priorytetowej I Osoby Młode Na Rynku Pracy
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Projekty konkursowe
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

§1 Postanowienia ogólne